ಕೊಳಲ ರಾಗ

ಯಾರೋ ಏನೋ ಕಾಣೆ ಅವನು
ನುಡಿಸುತಿರುವ ಕೊಳಲನು
ಯಾವುದೋ ರಾಗ ಅರಿಯೆ
ಸೆಳೆಯುತಿಹುದು ನನ್ನನು

ಮಧುರ ಸ್ವರವು ತೇಲಿ ಬಂದು
ಇಂಪು ತುಂಬಿ ಕಿವಿಯನು
ತಂಪನೀಯ್ದು ತಣಿಸುತಿದೆ
ದಣಿದ ಎನ್ನ ಮನವನು

ಹೊಸಹರುಷ ಹೊಮ್ಮಿ ಇಂದು
ಹಗುರ ಭಾವ ಕಂಡೆನು
ನನ್ನ ನಾನೆ ಮೈಯ್ಯ ಮರೆತು
ತಲೆಯ ತೂಗುತಿರುವೆನು 

No comments:

Post a Comment