ಮಾತಾಗು ಮೌನವೇ…

ಕೊರೆವ ಮೌನವ ದೂಡಿ ಬಾ ಪದವೇ... ಮಾತಾಗಿ ಬಾ

ಭಾವದಬ್ಬರಕೆ ಮರೆಯಾದ ನುಡಿಯೆ
ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗಳಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ನುಡಿಯೆ
ದುಗುಡ ತುಂಬಿದ ನುಡಿಯೆ ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಬಾ
ಮಸುಕು ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯನೊಡೆದು ಬಾ

ಎದೆನೋವ ಬಸಿದ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಕಿಡಿನುಡಿಯೆ
ಹುಸಿಮೌನ ಸರಿಸಿ ನುಸುಳಿ ಬಾ
ಮನದ ಮೂಲೆಯ ಮಂಕಾದ ಪಿಸುಮಾತೆ
ಮಿಂಚಿಮಿನುಗಿ ಚತುರತೆಯಿಂದುಲಿದು ಬಾ

ಎದೆಯಾಳದಲಿ ಅದುಮಿಟ್ಟ ಪದವೇ
ಸಿಡಿದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬಾ
ತಮದ ಮೌನವ ಸೀಳಿ
ಮಾರ್ದನಿಸಿ ಮಾತಾಗಿ ಬಾ

No comments:

Post a Comment